Vedtægter

Vedtægter for

Gjern-Fårvang Jagtforening

Lokalforening under

Danmarks Jægerforbund

 

1.0

Navn og hjemsted

1.1

Forenings navn er Gjern-Fårvang Jagtforening.

1.2

Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

   

2.0

Forholdet til Danmarks Jægerforbund (DJ).

2.1

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for  foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2

DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

   

3.0

Formål og opgaver

3.1

Forenings formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål.

   

4.0

Optagelse

4.1

Enhver person kan blive medlem af foreningen, såfremt anmodningen om medlemsskab godkendes af foreningens bestyrelse. Såfremt medlemsskab nægtes, skal spørgsmålet forelægges førstkommende generalforsamling til afgørelse.

   

5.0

Ophør

5.1

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter § 36 - 36a. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse.

5.4

Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

   

6.0

Kontingent og hæftelse

6.1

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årlig kontingent. Dog bemyndiges bestyrelsen til at forhøje kontingentet med samme beløb som udgør en evt. forhøjelse af kontingentet til DJ.

6.2

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie- og junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

   

7.0

Ordinær generalforsamling

7.1

Generalforsamlingen er højest myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senes 30 dage før generalforsamlingen afholdes.

7.3

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i DJ's medlemsblad, og fremgå af hjemmesiden www.gfj.dk

7.4

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 

1.

Valg af dirigent.

 

2.

Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

 

3.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Herunder evt. separate udvalgsregnskaber.

 

4.

Indkomne forslag.

 

5.

Fastsættelse af kontingent.

 

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

7.

Valg af suppleanter.

 

8.

Valg til evt. underudvalg.

 

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

10.

Eventuelt.

   

8.0

Ekstraordinær generalforsamling

8.1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelse, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

   

9.0

Afstemninger

9.1

Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2

Hvert medlem har en stemme.

9.3

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5

Beslutninger vedtages ved relativt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. 

9.6

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

   

10.0

Bestyrelsen

10.1

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3

Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted.

10.4

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

10.5

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7

Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.8

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

   

11.0

Tegningsret

11.1

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med at andet bestyrelsesmedlem.

11.2

Meddelelse af fuldmagt til forenings løbende dispositioner kan gives til kassereren.

   

12.0

Forenings formue og regnskabsår

12.1

Forenings formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2

Regnskabsåret er kalenderåret.

   

13.0

Revision

13.1

Revisor, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7. reviderer regnkabet og påtegner dette. Revisor har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2

Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

   

14.0

Sammenslutning

14.1

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ. Således at forenings aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

14.2

Ved behandling af forslag om sammenlægning med andre lokalforeninger skal der ske skriftlig indkaldelse, hvoraf der skal fremgå at  spørgsmålet om sammenlægning skal behandles, med mindst 14 dages varsel.

   

15.0

Opløsning

15.1

Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højest to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2

Forenings eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

   

16.0

Ikrafttræden

16.1

Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 4.2.1991, træder i kraft, når de er godkendt af DJ. -

© 2006 Gjern-Fårvang Jagtforening
 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/